• Hãy trân trọng sự sống của bạn và người khác.

Khóa tài khoản vĩnh viễn nếu comment "Chúc tai qua nạn khỏi", hoặc đùa cợt vào topic có người đã khuất ! Hãy là người có Ý THỨC và TÔN TRỌNG người khác !

-------------------------------

Lý do về việc che ảnh người khuất

-------------------------------

ĐĂNG KÍ THAM GIA ĐỘI NGŨ BQT

-------------------------------

Hướng dẫn đăng video lên diễn đàn

-------------------------------

[THÔNG BÁO]BÁO CÁO BQT LẠM QUYỀN TẠI ĐÂY

-------------------------------

Diễn đàn tuyệt đối cấm tuyên truyền video xử tử của IS.

No ISIS - No Terrorism

-------------------------------

- Toàn bộ bài viết có tag 18+ sẽ bị xóa, những bình luận vi phạm nội quy như chửi tục, xúc phạm người khác, liên quan đến vấn đề tôn giáo, chính trị sẽ bị xóa và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.


- Các thành viên cùng nhau chung tay báo cáo bình luận vi phạm, góp phần làm sạch diễn đàn, để diễn đàn được công nhận với ý nghĩa của nó: "HÃY TRÂN TRỌNG SỰ SỐNG CỦA BẠN VÀ NGƯỜI KHÁC".

Dismiss Notice
CẢNH BÁO: Bạn đang truy cập vào diễn đàn kinh dị, nơi chứa những hình ảnh, video kinh dị, máu me. Chúng tôi KHÔNG khuyến khích trẻ em dưới 16 tuổi, người già, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tim mạch truy cập vào đây. Chúng tôi sẽ KHÔNG chịu bất cứ trách nhiệm nào.
Rời khỏi đây
Dismiss Notice
Chào Khách, Nếu bạn cần góp ý, than phiền hay thắc mắc vấn đề gì về Xacchet.Com thì vào đây nhé.

Privacy Policy - Chính Sách Bảo Mật

Xacchet.Com's Privacy Policy

English

We collect personal and activity data, which may be linked.
We use technologies like cookies (small files stored on your browser), web beacons, or unique device identifiers to identify your computer or device so we can deliver a better experience. Our systems also log information like your browser, operating system and IP address.
We also may collect personally identifiable information that you provide to us, such as your name, address, phone number or email address. With your permission, we may also access other personal information on your device, such as your phone book, calendar or messages, in order to provide services to you. If authorized by you, we may also access profile and other information from services like Facebook.
Our systems may associate this personal information with your activities in the course of providing service to you (such as pages you view or things you click on or search for).
We do not knowingly contact or collect personal information from children under 13. If you believe we have inadvertently collected such information, please contact us so we can promptly obtain parental consent or remove the information.

We do not store or share your precise location.
We do not use or collect your precise geographic location.

You can request to see your personal data.
You can sign into your account to see any personally identifiable information we have stored, such as your name, email, address or phone number. You can also contact us by email to request to see this information.

We keep personal data until you delete it.
We remove personally identifiable information (such as your name, address, email or phone number) and other preferences associated with your account promptly after you delete your account. We may retain other data indefinitely.

We don't share your personal data with other companies.
We generally do not share personally identifiable information (such as name, address, email or phone) with other companies.

You can ask privacy questions.
If you have any questions or concerns about our privacy policies, please contact us: [http://xacchet.com/misc/contact] OR [lienhe.xc@gmail.com]

We take steps to protect personal information
We take reasonable steps to secure your personally identifiable information against unauthorized access or disclosure. We encrypt transmission of data on pages where you provide payment information. However, no security or encryption method can be guaranteed to protect information from hackers or human error.

Special situations may require disclosure of your data.
To operate the service, we also may make identifiable and anonymous information available to third parties in these limited circumstances: (1) with your express consent, (2) when we have a good faith belief it is required by law, (3) when we have a good faith belief it is necessary to protect our rights or property, or (4) to any successor or purchaser in a merger, acquisition, liquidation, dissolution or sale of assets. Your consent will not be required for disclosure in these cases, but we will attempt to notify you, to the extent permitted by law to do so.

Our full privacy policy includes more information.
This privacy policy was last updated on [21/5/2013]. Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send a notice to you by email, push notification or text. Please read our full privacy policy, which includes other important information. Link: http://xacchet.com/threads/quy-dinh-dien-dan-xacchet.14/

Vietnamese

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và hoạt động được liên kết
Chúng tôi sử dụng những công nghệ như cookies (lưu file tạm trên máy tính của bạn), web beacons hoặc nhận dạng thiết bị để xác định máy tính hoặc thiết bị của bạn để chúng tôi có thể cung cấp 1 trải nghiệm tốt hơn. Hệ thông server chúng tôi cũng lưu lại các thông tin như trình duyệt, hệ điều hành và địa chỉ IP.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể truy cập thông tin cá nhân khác trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như danh bạ điện thoại, lịch, tin nhắn, để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu quý vị cho phép, chúng tôi cũng có thể truy cập hồ sơ cá nhân và các thông tin khác từ các dịch vụ như Facebook.
Our systems may associate this personal information with your activities in the course of providing service to you (such as pages you view or things you click on or search for).
Hệ thống của chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân này với các hoạt động của bạn trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn (chẳng hạn như trang bạn xem hoặc điều bạn bấm vào hoặc tìm kiếm). Chúng tôi không liên lạc hoặc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi kịp thời có thể có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc loại bỏ các thông tin.

Chúng tôi không lưu trữ hoặc chia sẻ vị trí chính xác của bạn.
Chúng tôi không sử dụng hoặc thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn.

Bạn có thể yêu cầu để xem dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn để xem bất kỳ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã được lưu trữ, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ hoặc số điện thoại. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email để yêu cầu xem thông tin này.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân cho đến khi bạn xóa nó.
Chúng tôi loại bỏ thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ, email hoặc số điện thoại) và sở thích khác liên quan đến tài khoản của bạn ngay sau khi bạn xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu khác vô thời hạn.

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty khác.
Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (như tên, địa chỉ, email hoặc điện thoại) với các công ty khác.

Bạn có thể đặt câu hỏi riêng tư.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: [http://xacchet.com/misc/contact] hoặc [lienhe.xc@gmail.com]

Chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm thông tin cá nhân của bạn chống lại truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi mã hóa truyền tải dữ liệu trên các trang mà bạn cung cấp thông tin thanh toán. Tuy nhiên, không có bảo mật hoặc mã hóa phương pháp có thể được đảm bảo để bảo vệ thông tin từ tin tặc hay lỗi của con người.

Trường hợp đặc biệt có thể yêu cầu tiết lộ dữ liệu của bạn.
Hoạt động dịch vụ, chúng tôi cũng có thể làm cho thông tin định danh và vô danh có sẵn cho bên thứ ba trong các trường hợp hạn chế: (1) với sự đồng ý của bạn, (2) khi chúng ta có tin chắc nó là yêu cầu của pháp luật, (3) khi chúng tôi có một niềm tin đức tin tốt đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc (4) cho bất kỳ kế hoặc mua trong sáp nhập, mua lại, thanh lý, giải thể, bán tài sản. Sự đồng ý của bạn sẽ không được yêu cầu cho tiết lộ trong những trường hợp này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn, trong phạm vi pháp luật cho phép làm như vậy.

Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi bao gồm nhiều thông tin.
Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối [ 21/5/2013 ]. Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi các chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một thông báo nổi bật trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Nếu sự thay đổi về vật chất ảnh hưởng đến người dùng đăng ký, chúng tôi sẽ gửi một thông báo cho bạn qua email, push thông báo hoặc văn bản. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi, trong đó bao gồm các thông tin quan trọng khác. Link: http://xacchet.com/threads/quy-dinh-dien-dan-xacchet.14/

Chia sẻ trang này

Đang tải...